بندر بحرکان هندیجان یکی از بنادر مهم خوزستان در صیادی است و صید میگوی صورتی و دیگر میگوهای مرغوب منطقه خلیج فارس در این بندر انجام می شود.، بحرکان به عنوان بزرگترین اسکله صیادی ایران علاوه بر صیدگاه میگو و ماهی که بسیار در آن معروف است یکی از جاذبه های توریستی و گردشگردی شهرستان هندیجان به شمار می رود و در حال حاضر بیش از ۱۶۰ لنج صیادی در این بندر در حال فعالیت است. هندیجان در جنوب شرقی خوزستان و در شمال خلیج فارس قرار دارد. عکس: زهرا رضاپور