به گزارش کاوش به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز، واحدهای عملیاتی شرکت در سال ۹۳ باتوجه به اینکه بخشی از مناطق حصیرآباد، منبع آب و کوی رمضان در مناطق مرتفع قرار گرفته و تامین فشار آب تا نقاط مذکور از مبدا تامین آب دشوار بود، ایستگاهی در محل پیچ کارون جهت […]

به گزارش کاوش به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز، واحدهای عملیاتی شرکت در سال ۹۳ باتوجه به اینکه بخشی از مناطق حصیرآباد، منبع آب و کوی رمضان در مناطق مرتفع قرار گرفته و تامین فشار آب تا نقاط مذکور از مبدا تامین آب دشوار بود، ایستگاهی در محل پیچ کارون جهت رفع مشکل یادشده احداث نموده بودند که یک دستگاه الکتروپمپ بدلیل شرایط نگهداری و دستورالعمل های حفاظتی در برخی ساعات اقدام به خاموش نمودن آن (استراحت پمپ ) می گشت و لذا در همین مقطع در شبکه توزیع مناطق مذکور دچار افت فشار و بعضا قطع آب می شد.

اکنون با تعبیه یک دستگاه پمپ یدک (با دشواری فراوان ،بدلیل جانمایی و ابعاد ایستگاه جهت یک پمپ) شرایط خاموشی پمپ به کلی ملغی و ۲۴ساعته فعال خواهد بود.

این پمپ، افزایش سطح کمی و کیفی آب و رفع معضل افت فشار در بخشی از خیابان های مناطق حصیرآباد ، منبع آب و کوی رمضان را به همراه خواهد داشت.